Bibliografia

Zawisza Czarny. Droga do króla

 

Wybrana bibliografia:

 

Abrahams I., Życie codzienne Żydów w średniowieczu, Warszawa1996.

 

Biskup M., Czaja R. (red.), Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, Warszawa 2008.

 

Bocheński A., Przemysł polski w dawnych wiekach, Warszawa 1984.

 

Borowiejska-Birkenmajerowa M., Kształt średniowiecznego Krakowa, Kraków 1975.

 

Botticini M., Eckstein Z., Garstka wybranych. Jak edukacja ukształtowała dzieje Żydów 70–1492, Kraków 2014.

 

Christiansen E., Krucjaty północne, Poznań 2009.

 

Cieślak E. (red.), Historia Gdańska. Tom 1 do roku 1454, Gdańsk 1985.

 

Długokęcki W., Elita władzy Malborka w średniowieczu, Malbork 2004.

 

Duby G. (red.), Historia życia prywatnego. Tom 2: Od Europy feudalnej do renesansu, Wrocław 2005.

 

Gancewski J., Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV wieku do 1454 roku, Olsztyn 2001.

 

Gilewska-Dubis J., Życie codzienne mieszczan wrocławskich w dobie średniowiecza, Wrocław 2000.

 

Grabski A.F., Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV–XV w., Warszawa 1968.

 

Jasienica P., Polska Jagiellonów, Warszawa 1988.

 

Jelicz A., Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie  (wiek XIII–XV), Warszawa 1966.

 

Jodłowski A., Wiewiórka J., Piotrowicz J., Keckowa A., Dziwik K., Wyrozumski J., Dzieje żup krakowskich, Wieliczka 1988.

 

Jóźwiak S., Na tropie średniowiecznych szpiegów, Inowrocław 2005.

 

Jóźwiak S., Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, Malbork 2004.

 

Jóźwiak S., Trupinda J., Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309–1457), Malbork 2011.

 

Koczerska M., Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza,  Warszawa 1975.

 

Kręt H., Życie codzienne Jadwigi i Jagiełły, Kraków 2005.

 

Krzyżaniakowa J., Ochmański J., Władysław II Jagiełło, Wrocław 2006.

 

Kurtyka J., Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997.

 

Kutrzeba S., Finanse i handel średniowiecznego Krakowa, Kraków 2009.

 

Łowmiański H., Polityka Jagiellonów, Poznań 2006.

 

Maćkowiak K., U źródeł polskiej świadomości językowej (X–XV wiek), Poznań 2011.

 

Małowist M., Wschód a Zachód Europy w XIII–XVI wieku, Warszawa 2006.

 

Mastykarz K., Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Brodnicy w XIV–XVI wieku, Toruń 2010.

 

Możejko B., Szybkowski S., Śliwiński B., Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima, Gdańsk 2003.

 

Możejko B., Zamek krzyżacki w Gdańsku w świetle inwentarzy z lat 1384–1446, [w:] Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy, pod red. B. Śliwińskiego, Malbork 2006.460 461

 

Nikodem J., Jadwiga król Polski, Wrocław 2009.

 

Nowakowski P.A., Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu, Toruń 2006.

 

Piwowarczyk D., Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV–XV wiek), Warszawa 2006.

 

Piwowarczyk D., Poczet rycerzy polskich XIV i XV wieku, Warszawa 2008.

 

Pizuński P., Sekretne sprawy Krzyżaków, Gdańsk 2005.

 

Pospieszna B., Ogrzewanie w Zamku Malborskim w dawnych wiekach, Malbork 2002.

 

Radoch M., Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku, Olsztyn 2011.

 

Samsonowicz A., Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 2011.

 

Samsonowicz H., Złota jesień polskiego średniowiecza, Poznań 2001.

 

Sperka J., Wojny króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391–1396), Wodzisław Śląski 2011.

 

Szajnocha K., Jadwiga i Jagiełło, Warszawa 1969.

 

Szweda A., Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386–1454, Toruń 2009.

 

Trawka R., Kmitowie. Studium kariery politycznej i społecznej w późnośredniowiecznej Polsce, Kraków 2005.

 

Tyszka P., Obraz przestrzeni miejskiej Krakowa XIV–XV wieku w świadomości jego mieszkańców, Lublin 2001.

 

Urban W., Średniowieczni najemnicy, Warszawa 2008.

 

Wrzesiński Sz., Tajemnice rycerzy. Życie codzienne śląskich feudałów, Zakrzewo 2008.

 

Wyrozumski J. (red.), Dzieje Krakowa, Kraków 1992.

 

Wyrozumski J., Kraków do schyłku wieków średnich, [w:]Dzieje Krakowa, t. 1, Kraków 1992.

 

Zaremska H., Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska, Warszawa 2011.

 

Zawitkowska W., W służbie pierwszych Jagiellonów. Życiei działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego, Kraków

2005.